Certov.eu
Najčistejší vzduch Slovenskej a Českej republiky
  • Facebook
  • Twitter
Rezervácia ubytovania Kalendar akcii Otvaracie hodiny

Podmienky súťaže o pobyt na hoteli Čertov

 

Podmienky súťaže

 

• Súťaž je určená pre návštevníkov web stránky: www.certov.eu

• Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky.

• Súťaž prebieha od 16.1. 2018 do odvolania.

 

Podmienky získania a odovzdania výhry

 

• Výherca bude o výhre informovaný mailom. Pokiaľ bude mailom vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnutia dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

• Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním ...), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.

• Účasťou v súťaži návštevník stránky súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

• Výherca bude vyžrebovaný raz mesačne zo všetkých adries ktoré pribudnú do mailinglistu počas predošlého mesiaca.

• Žrebovanie výhercu sa uskutoční do piatich dní nasledujúceho mesiaca.

 

Ochrana osobných údajov

 

Prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú účastníci súťaže spoločnosti ŠAMO AKTIV, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Wellness & Spa hotela Čertov, svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov,(e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, a taktiež súhlasia byť zaradení do mailinglistu z ktorého sa môžu po obdŕžaní newslettra odhlásiť.

Wellness & Spa hotela Čertov si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo návštevníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. - Wellness & Spa hotela Čertov si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 16.1. 2018.