!live
Počasie
+421 42 468 1890 recepcia@certov.eu
Last moment cez leto

Môžete využiť mimoriadnú ponuku od 25.6 -10.7.2024. Zľava 50% len na doplatok za pobyt v apartmánoch je poskytnutá do 10.7.2024, alebo do vyčerpania predaja 30 kupónov. Zĺava platí na všetky pobyty do 15.9.2024.Využite ponuku a objednajte si pobyt v úplne nových chatkách "Čertík" pri hoteli so vstupom do bazénov, sáun a ostatných hotelových služieb za zlacnené ceny. Min. pobyt 2 noci. Max. kapacita je pre rodiny do 6 osôb.

  Zavolať Rezervovať

Ubytovací poriadok


 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Wellness hotel Čertov,s.r.o.

 

 

Vážený hosť! Teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby nášho hotela Wellness hotel Čertov. Dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, založený akceptáciou Vašej objednávky.

1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ,,VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.

2. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, wellness služby, konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.

3. Iné obchodné podmienky klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

4. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Plné znenie je zverejnené na webovom sídle www.certov.eu a je k dispozícii k nahliadnutiu na recepcii hotela.

5. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením hotela.

6. Tieto VOP sa stavajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. I Definícia pojmov Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

1. Klientom každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu, prípadne rezerváciu , alebo objednávku za účelom poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku, rezerváciu www.certov.eu

2. Hotelom sú objekty prevádzkované spoločnosťou Wellness hotel Čertov s.r.o., so sídlom Lazy pod Makytou 1115, 020 55, IČO: 36358479, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, ktoré hotel prevádzkuje, prípadne iný priestor, v ktorom spoločnosť Wellness hotel Čertov,s.r.o. poskytuje služby

3. Zmluvnými stranami sú hotel a klient (fyzická ako aj právnická osoba).

4. Službou akékoľvek služby poskytované hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

5. Individuálnym klientom spravidla 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

6. Skupinou, firmou sú spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

7. Podujatím spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela.

8. Organizátor podujatia každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

9. Okamihom úhrady moment, kedy hotel získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

10.Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Čl.II Uzavretie zmluvy

1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi hotelom a klientom poskytovaní služieb. Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene, nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú v súvislosti s čerpaním hotelových služieb.

3.Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, e-mailom. Pri službe, na ktorú je vystavená zálohová faktúra je podmienkou potvrdenia objednávky úhrada faktúry v plnej výške a v termíne jej splatnosti. Do pripísania plnej výšky faktúry na účet Hotela je akékoľvek potvrdenie predbežné a pre hotel nezáväzné www.certov.eu.

4.Zmluvní partneri sú hotel a klient. Pokiaľ služby hotela objednávala tretia osoba /sprostredkovateľ/, voči hotelu je povinnou /zmluvnou/ stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

6.Ďalší prenájmom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.

Čl.III Ubytovacie služby – individuálni klienti

1. Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s hotelom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom osobitne dohodol. V prípade odovzdania izby v skoršom čase od 10 do 13,59 hodiny dňa príchodu má hotel právo účtovať 30€ za izbu. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najskôr od 14:00 hodiny a najneskôr do 20:00 hodiny.

2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať 30€ za izbu, ak dôjde k uvoľneniu izby do 14.59 hod. Hotel môže po 15.00 hod. účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním.

3. Ak sa klient nenasťahoval do hotela najneskôr do 18.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, hotel je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi.

4. Ak sa klient ubytuje v hoteli pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcií hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

6. Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok a prevádzkové poriadky hotela . Tieto poriadky sú pre klientov hotela záväzné. www.certov.eu

7. Hotel je môže umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste /hotelový trezor/. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti hotel zodpovedá len do výšky 332 € . Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr v deň, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel v deň odchodu z hotela.

8. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100 % celkovej ceny rezervácie. Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany hotela okamihom úhrady zálohy.

9. V prípade ak klient nesprávne zadá svoju objednávku čo do počtu osôb, ich veku apod., je povinný doplatiť prípadný rozdiel podľa platného cenníka. V prípade ak takýto klient si bude nárokovať ubytovanie pre viac osôb, ako si záväzne objednal, má hotel právo jednostranne odstúpiť od objednávky s nárokom na započítanie a uplatnenie si nárokov voči klientovi podľa čl. VI. týchto VOP.

10. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

11. Užívanie ubytovania na hoteli, prípadne využívania wellness služieb a bazénových priestorov je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami. Osoba, ktorá poruší toto ustanovenie je povinná uhradiť všetky spôsobené majetkové a nemajetkové škody a ujmy.

12. Hotel je oprávnený požadovať od hosťa, ktorý nezaplatil pri rezervácii ubytovania zálohu vo výške 100% ceny pobytu – doplatenie dlžnej sumy pri príchode, identifikačné údaje platobnej karty alebo zloženie hotovostnej istiny.

13. Pri každom príchode do hotela sa hosť preukáže platným ubytovacím preukazom (kartou, čipom), ako aj pri objednávaní ďalších služieb počas pobytu na hotelový účet, ktorý žiadame hostí potvrdiť svojim podpisom, prípadné nepodpísané účty (konzumácia, služby apod.) nebude hotel akceptovať na možné reklamácie.

14. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol s hotelom dohodnutý. Pre zabezpečenie pohodlia hosťa, hosť súhlasí s upratovaním a údržbou jemu pridelených priestorov za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžným a údržbárom hotela, prípadne manažérom hotela; to neplatí ak sú dvere označené visačkou „NERUŠIŤ“.

15. Hosť prijíma návštevy v spoločenských priestoroch hotela. V ubytovacej časti sú návštevy povolené len so súhlasom pracovníka recepcie po zapísaní do knihy návštev v čase od 8:00- 20:00 hod. Hosť, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami ktoré ho na izbe navštívili. Pracovník recepcie oprávnený návštevu na izbe neumožniť a je oprávnený umožniť návštevu vo verejných priestoroch hotela.

16. Hosť nepremiestňuje zariadenia hotela bez súhlasu zodpovedného pracovníka hotela, nevykonáva úpravy, ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej technologickej inštalácie. 22. V izbe hosť nepoužíva žiadne elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov určených na osobnú hygienu ( holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)

17. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery-vodovodné batérie, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť okná a dvere.

18. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a iných priestoroch hotela. Spoločenské priestory, detský kútik, detské ihrisko, bazén a wellness.

19. Hosť nevnáša do izby športové náradie a predmety, na úschovu ktorých sú vyhradené priestory, nevnáša ani iné elektrické zariadenia (chladenie, klimatizácia, žehličky, audio-video techniku, radiátory apod.). Za každé takéto porušenie má hotel právo účtovať hosťovi poplatok 50,00 Eur za každé porušenie.

20. V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud. Hosť sa nesmie na izbách ani na chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať televízny alebo rozhlasový program, je povinný dodržiavať nočný kľud a správať sa tak, aby aj ostatný hostia si mohli užívať pokojný pobyt. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení pracovníkom recepcie, príp. iným zodpovedným pracovníkom hotela alebo polície, je prevádzkovateľ hotela oprávnený ráno na druhý deň zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie a vyúčtovať si poplatok vo výške až do 1.000,00 EUR za porušenie tohto ustanovenia.

21. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenia hotela je povinný to nahlásiť na recepcii hotela ihneď, najneskôr v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi hotela, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného hosťa. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

22. Ubytovanie akéhokoľvek zvieraťa na hoteli je zakázané. Za takéto porušenie ustanovenia je recepcia hotela oprávnená účtovať poplatok vo výške 50,00 Eur za každý deň porušenia ustanovenia. Zvieratá na hoteli nie sú dovolené.

23. V prípade poškodenia hotelovej izby vzniká ubytovaciemu zariadeniu právo na zadržanie zálohy v plnej výške a jej následne použitie na odstránenie vzniknutých škôd.

24. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

25. Hotel ponúka svojím hosťom parkovanie. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame nenechávať cennosti v aute.

26. Zabudnuté veci hostí v hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov. Zabudnuté veci hotel doručí zákazníkovi len na základe jeho požiadavky doručenej hotelu v uvedenej lehote na náklady zákazníka. Hotel nie je zodpovedný za stratené a zabudnuté veci klienta, ubytovaného.

27. Hosť je povinný podať na recepcii hotela informáciu o odchode na individuálnu túru, výlet, cestu a informovať recepciu o prípadnom návrate z cesty....

28. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela-vo vonkajších priestoroch pred hotelom. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 150,- EUR za porušenie tohto zákazu. Zákaz fajčenia platí aj pre tzv. elektronické cigarety a iné podobné výrobky, ktoré sa užívajú fajčením, aj keď neobsahujú tabak. Pre fajčiarov sú vyhradené priestory, v ktorých je povolené fajčiť – Priestory pred hotelom so stojanovým popolníkom, terasa hotela pri recepcii a v izbách z balkónom, nie francúzskym oknom.

29. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.

 

Čl. IV Ubytovacie služby – skupiny

  1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín

ustanovenia Čl. III VOP.

 

Čl.V Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.

3. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.

4. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia hotelové ceny, môže hotel dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.

5. K zmene ceny môže hotel pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom hotela počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dĺžku pobytu a pod.

6. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.

7. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.

8. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia, v prípade faktúr čl. III bod 8 platí, že najneskorším termínom úhrady sú 2 pracovné dni pred nástupom na pobyt. www.certov.eu Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy hotel mohol disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu hotela.

9. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty ap./ s čím klient vyslovuje súhlas. Hotel je však povinný písomne / e-mailom/ informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

10. Pri omeškaní s platbou je hotel oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % omeškanej platby za každý deň omeškania.

11. Započítanie pohľadávky klienta voči hotelu je možné iba v prípade že započítateľná pohľadávka klienta voči hotelu je nesporná alebo právoplatná.

 

Čl. VI Reklamácie za služby

  1. Lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká. Záručné doby sú stanovené v ustanovení § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  2. Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť reklamačného konania, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.
  3. Informácie poskytnuté zákazníkovi v dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú pre zákazníka a účastníkov pobytu záväzné. Zákazník je povinný si všetky údaje v dokumente „potvrdenie rezervácie“ po jeho obdržaní riadne skontrolovať a v prípade nejasností, otázok alebo nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa za účelom riešenia vzniknutej situácie. Na neskoršie zistené nezrovnalosti, ktoré zákazník mal alebo mohol o obdržaní dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zistiť, nie je možné prihliadnuť a nie sú dôvodom na uplatnenie reklamácie zo strany zákazníka alebo účastníkov pobytu.
  4. Zákazník ani účastníci pobytu nemajú právo na náhradu škody alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu z dôvodu, že z prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa alebo ubytovacieho zariadenia nebolo možné poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkovi pobytu doplnkové služby v plnom rozsahu (napr. obmedzenie wellness centra, zvýšený hluk z dôvodu organizovania svadby alebo oslavy v priestoroch ubytovacieho zariadenia, výluka v prevádzke bazénov alebo sáun v prípade hotelov umiestnených vo alebo pri vodných parkoch apod.).
  5.  

 

Čl. VII Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.

2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:

Storno poplatky, podmienky pre všetky rezervácie

V prípade zrušenia rezervácie podľa týchto ustanovení, vzniká prevádzkovateľovi-hotelu okamihom zrušenia rezervácie zo strany zákazníka právo na úhradu storno poplatku nasledovne:

 

bez storno poplatku

bez storno poplatku do 21 dní pred dňom príchodu

10% z ceny objednaných a potvrdených služieb

0 až 14 dní pred dňom príchodu

50% z ceny objednaných a potvrdených služieb

13 až 8 dní pred dňom príchodu

100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

7 a menej dní pred dňom príchodu

 

Osobitné ustanovenia:

V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z hotela (skrátenie pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá hosť ani iný subjekt nárok na vratku za nedočerpané služby.

 

Zákazník je oprávnený si svoj objednaný pobyt jedenkrát preložiť na iný termín, a to tak, že písomne sa dohodne s recepciou hotela na preložení pobytu na iný termín s tým, že si môže presunúť aj uhradenú zálohu na tento nový termín. Túto možnosť môže zákazník uplatniť najneskôr 7 dní pred začiatkom pôvodného pobytu.

 

V prípade storna alebo skrátenia či nenastúpenia pobytu hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy alebo ťažkej havárie si klient uplatňuje účtované stornopoplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie. Ak hosť nemá uzatvorené cestovné poistenie, môže sa s oprávnenou osobou konajúcou za hotel dohodnúť na čiastočnej kompenzacii storno poplatku, pričom dôvod kompenzácie storna je potrebné doložiť príslušným dokladom.

 

Ubytovanie alebo pobyt je možné stornovať, alebo čiastočne zrušiť iba písomne na e-maili recepcia@certov.eu na základe písomného potvrdenia zo strany hotela, inak sa bude účtovať nevratný poplatok 100%z ceny pobytu za každú aj čiastočne zrušenú rezerváciu.

 

Pre uplatnenie storno poplatku a určenie jeho výšky je rozhodujúci deň príchodu na pobyt (deň nástupu na pobyt) uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“

 

V prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia zákazníka alebo účastníkov pobytu alebo niektorého z nich na pobyt zašle prevádzkovateľ zákazníkovi e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto ustanovení do 14 dní odo dňa zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného zrušenia rezervácie alebo v prípade nenastúpenia na pobyt odo dňa určeného ako deň príchodu. Zákazník rezerváciou ubytovacích a s tým súvisiacich služieb podľa týchto ustanovení súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku zákazníka na vrátenie zákazníkom uhradenej ceny rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto ustanovení, a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky zákazníka a prevádzkovateľa v prospech zákazníka uhradí prevádzkovateľ zákazníkovi rovnakým spôsobom, ako bola realizovaná úhrada za rezervované ubytovacie a s tým súvisiace služby zákazníkom, podľa toho, akú formu realizácie úhrady si zákazník pri rezervácii pobytu zvolil, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny znáša v plnom rozsahu zákazník.

 

4. Pri zrušení záväznej objednávky bude účtovaný storno poplatok vo výške: • zrušenie eventu - po podpísaní objednávky a uhradení zálohy, sa zálohová platba nevracia • zrušenie eventu 60 dní až 31 dní pred jej konaním – storno poplatok vo výške 50% z celkovej plánovanej sumy, minimálne vo výške zálohovej platby • zrušenie eventu 30 dní až 4 dni pred jej konaním – storno poplatok vo výške 80% z celkovej plánovanej sumy, minimálne vo výške zálohovej platby • zrušenie eventu menej ako 3 dni pred jej konaním - 100% storno poplatok z celkovej sumy

5. Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach /bod 2/.

6. Náklady na hotelom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už hotelu vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.

7. Pri poskytovaní stravovacích služieb je predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby a pokiaľ takto cena ešte pevne nebola dohodnutá, pre výpočet platí vzorec: najnižšia cena menu na banket x počet osôb. www.certov.eu

8. V prípade nevyužitia zakúpeného darčekového poukazu je storno 100 %. Zakúpený poukaz nie je možné refundovať. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné finančné kompenzácie. Poukaz je určený na jednorázové použitie. Ak je hodnota objednávaných služieb a hodnota služieb čerpaných počas pobytu hosťa v hoteli nižšia ako hodnota poukazu, rozdiel sa nevracia. Ak je hodnota objednávaných služieb vyššia ako hodnota poukazu, vzniknutý rozdiel v cene je klient povinný uhradiť Platnosť poukazu začína dňom jeho vytvorenia a končí uplynutím jedného roka, prípadne dátumom, kedy končí platnosť poukazu. Termín expirácie poukazu nie je možné meniť.

 

Čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

1. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bolo dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, hotel disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt hotela sa svojho práva na odstúpenie nezriekne.

2. Hotel je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

• bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve,

• klient netrvá na plnení zo strany hotela,

• klient má voči hotelu neuhradené už splatné záväzky,

• pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil

• sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá /napr. vyššia moc/, ktoré robia splnenie zmluvy nemožným,

• služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností, (napr. v skutočnosti menší počet hostí, nižšie čerpanie služieb a podobne)

• má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela. www.certov.eu

 

Čl.IX. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

1. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela. Hotel nezodpovedá za žiadne voľne odložené predmety vo verejných priestoroch.

2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 332 EUR, v prípade ak boli uložené a uzamknuté na mieste na to určenom. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr v deň, keď sa poškodený klient o škode dozvedel.

3. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla nevzniká zmluva o úschove, resp. o uložení. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva hotel nezodpovedá.

4. Hotel nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany hotela v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

 

Čl. X Osobitné ustanovenia

1. Zvieratá nesmú byť prinesené do hotela. Ak dôjde k predchádzajúcemu písomnému súhlasu hotela, je účtovaná prirážka v dohodnutej výške, najmenej 150 Eur za každý deň porušenia.

2. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V ostatných priestoroch hotela, /všetkých vnútorných prevádzok a izieb/ je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 150,- € za každé zistené porušenie.

3. Do hotela nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály/.

4. Hotel prevezme správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. Zásielky hotelových hostí odošle na požiadanie klienta a za úhradu.

5. Nájdené veci hotel posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v hoteli uskladňujú v hoteli maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

6. Do priestoru hotela nie je dovolené vnášať akékoľvek vlastné potraviny, pochutiny, zákusky, torty, koláče, nápoje a podobne, ak nie je dohodnuté inak predom. Hotel si vyhradzuje v prípade neoznámenia jednostranne účtovať voči hosťovi náhradu škody a pokutu vo výške cenníka na recepcii hotela, alebo 50,00 Eur za každé porušenie.

7. Strata kľúčov, čipu je účtovaná vo výške 50,00 Eur za čip a 50,00 Eur za kľúč. Zákazník pri ubytovaní sa preberá 2x čip, 2x kartu a 2x kľúč ku príslušnej izbe a tieto veci je povinný vrátiť na recepciu najneskôr v deň odchodu. V prípade, ak je ubytovaná jedna osoba, potom táto obdrží po jednom pare z každého.

8. Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

 

Čl. XI Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodným podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na stránkach hotela www.certov.eu

 

Platnosť a účinnosť týchto VOP je 1.1.2023

V Lazy pod Makytou - ČERTOV dňa 1.1.2023; Mgr. Ing. Roman Svatoň, BA Hons konateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenia od návštevníkov​

Povedali o nás...
 

Velice příjemná obsluha, supr ubytování, pokoje čisté, vybavené. Výborný wellnes, bazén, tělocvična. Jídlo na 1* a krásná příroda. V okolí mnoho výletů jak pěšky tak nakole. Děkuji a doporučuji i rodinám s dětmi!!!

- Barbora Martinčíková

  Užili jsme si s rodinou naprosto báječný pobyt. Všichni v hotelu byli velmi milí, nic nebyl problém. Do wellnessu jsme mohli na chvili i s dcerou, ráno jsme si přispali, byla nám dochystána snídaně na přání přímo pod nos. Pokoje čisté, dostatečně vybavené, kuchyně skvělá, rozmanitá a velmi chutná. Vyžití pro rodiny s dětmi předčilo naše očekávání...

- Lucie Halfarová

 
Vynikajúci hotel. Izby pekné, čisté. Personál milý, ochotný. Jedlo fantastické a čerstvé (pozdravujeme pána kuchára aj pani kuchárku:-) Výborný bazén, určite aj welness- ten sme my nestihli ani využiť, a krásny areál, veľa atrakcií pre deti aj pre dospelých. A neopísateľne krásne prostredie. Určite sa sem vrátime.

- Kristína Slobodová

  Dnes sme sa od Vás vrátili bolo veľmi dobre. Wellness na jedničku s hviezdičkou, strava výborná, personál veľmi milý. Perfektná kuchyňa aj na terase. Krásne prostredie. Aj pre detičky veľmi vhodné. Určite ešte prídeme. Ďakujeme za vaše služby.

- Katarína Šedová

Rýchly kontakt
S čím vám pomôžeme?
Kontaktný formulár Certov.eu
Text správy:
Meno:
E-mail: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia

Silvia Furová

RecepciaIveta Beneová

Recepcia